Banevej 2 8543 hornslet tlf: 86 99 56 00 pgu@pgu.dk


PGU tilbyder særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov(STU)

En almentdannede ungdomsuddannelse med fokus på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.

Det overordnede mål med STU er at udvikle sociale, personlige og faglige kompetencer, for at give den unge de bedste muligheder for en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Et 3-årigt STU-forløb har også en alment dannende sigte, som skal forberede eleven på et liv, som selvstændig voksen. Hos PGU er STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som tager hensyn til elevens formåen og ønsker, hvor der med en struktureret hverdag og en anerkendende tilgang skabes selvværd og personlige, sociale og faglige kompetencer hos den unge.

STU-forløbet er en helhedsorienteret indsats, hvor der fokuseres ikke kun på det arbejdsmæssige, men også på at styrke elevens sociale netværk, at lære eleven at bruge fritiden konstruktivt, samt at give eleven de nødvendige redskaber for at kunne bo i egen bolig.

Undervisningsmetoden er dels mesterlæren/praksislære, hvor eleven arbejder konkret og projektorienteret i et af PGUs 4 værksteder,  og dels situeret læring, hvor teoretiske emner tages op i lige præcis den sammenhæng, der giver mening og forståelse for den unge.
 
Hos PGU mener vi, at udvikling sker i samspil med andre mennesker. Derfor arbejdes der meget med den enkelte ung, indenfor gruppens rammer.
 
PGU tilbyder STU som dagtilbud, hvor eleven bor hjemme eller i egen bolig, eller som helhedsforløb inklusiv botræning.